Reklamacje i Zwroty

Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej cośposzło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżejzamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonaćzwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIAOD UMOWY

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy wterminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwow posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwaweszła w posiadanie rzeczy.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Wrong SideArtur Majcher, ul.Kaliny 22/21, 71-118 Szczecin) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszejumowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lubpocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest toobowiązkowe.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacjędotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływemterminu do odstąpienia od umowy.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane odPaństwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztówwynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykłysposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie późniejniż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawaodstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samychsposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźniezgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnychopłat w związku z tym zwrotem.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasudostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dniod dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej wsposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2) INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU ZRĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadachokreślonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.Macie Państwo po wykryciu wady prawo:a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;d. żądać usunięcia wady.W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (Wrong SideArtur Majcher, ul.Kaliny 22/21, 71-118 Szczecin) a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwobyłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania)obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa zostałazamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztówprzewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty częścikosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóchlat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używanaroku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc oddnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentuwydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku odmomentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producentatermin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydaniaWam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przedupływem tego terminu.Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie odmomenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczeniaw sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnymi stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwauprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więcinformacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umówz nami.

Formularz odstąpienia: http://molotow.com.pl/docs/formularz-odstapienie-oraz-informacja.doc
Formularz rękojmia: http://molotow.com.pl/docs/formularz-rekojma-oraz-informacja.doc


Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: info@molotow.com.pl

Ta strona używa ciasteczek i podobnych technologii. By dowiedzieć się więcej zobacz naszą Politykę prywatności.Rozumiem